Zostań naszym Partnerem

Korzyści dla Partnera zostań naszym Partnerem:

 • Przygotowanie oferty w zakresie doboru produktu
 • Przygotowanie oferty w zakresie opisu możliwości produktu
 • Zapewnienie stałej ceny przez wymagany w ofertach czas
 • Finansowanie dostaw
 • Sprawdzenie zgodności produktowej ze sprzętem i aplikacjami
 • Sporządzenie dokumentacji wspierającej dla Partnera
 • Dostarczenie produktów do testów
 • Prezentacje u klientów
 • Zamknięte szkolenia produktowe dla Partnerów
 • Zamknięte pokazy techniczne i warsztaty dla Partnerów
 • Materiały marketingowe
 • Odroczone terminy płatności

  Każda z firm współpracujących z Linux Polska Sp. z o. o. może uzyskać odroczone terminy płatności zostań naszym Partnerem. Warto to zrobić gdy zakup produktów nie jest incydentalny , a Partner jest nastawiony na stałą współpracę.

  Wysokość limitu kredytowego ustalana jest indywidualnie na podstawie analizy oraz potrzeb wynikających z potencjalnej współpracy handlowej. Limit kredytowy jest zamykany, a zabezpieczenia zwracane wobec klientów, którzy przez kwartał nie dokonywali żadnych zakupów. Limit kredytu kupieckiego i odroczony termin płatności może być również wycofany jeżeli Partner spóźni się z zapłatą ponad ustalony w fakturze termin.

  Jeżeli limit przyznany przez Linux Polska Sp. z o. o.. w oparciu o analizę dokumentów dostarczonych przez klienta okaże się niewystarczający do przeprowadzenia transakcji mających charakter jednorazowych kontraktów z użytkownikiem końcowym np. duży przetarg – przeprowadzenie takiej transakcji może wymagać zabezpieczenia dodatkowego.

  Proponujemy cesję bankową ( pobierz ), jako instrument najmniej kłopotliwy.

 • Dokumenty do wniosku o przyznanie lub podniesienie limitu kredytu kupieckiego

  Do rozpatrzenia wniosku o przyznanie limitu kredytu kupieckiego w Linux Polska Sp. z o. o.. potrzebne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Umowa partnerska ( pobierz wzór )
  2. Wniosek kredytowy ( pobierz wzór )
  3. Dokumenty rejestrowe – aktualny wyciąg z KRS nie starszy niż 3 miesiące lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień ( pobierz wzór ).

  Prosimy aby dokumenty były oznaczone co do firmy i okresu, którego dotyczą oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z jej dokumentami rejestrowymi.

 • Zabezpieczenia kredytu kupieckiego

  Weksel In-blanco z deklaracją wekslową 

  Jako standardowe zabezpieczenie kredytu kupieckiego w Linux Polska Sp. z o. o. stosowany jest weksel in-blanco z deklaracją wekslową.

  Weksel i deklaracja wekslowa ( pobierz ), muszą być czytelnie podpisane przez wpisanie imienia i nazwiska , numeru i serii dowodu osobistego (w przypadku osobistego poręczenia lub gdy wystawca jest osoba fizyczna) i pod spodem podpisu w formie używanej do podpisu dokumentów bankowych. Poręczyciele podpisują się na odwrocie weksla po słowie „poręczam”. Prosimy zwrócić szczególna uwagę, żeby na deklaracji wekslowej jak i na wekslu podpisać się dokładnie w ten sam sposób. Podpisy powinny być złożone osobiście przez wystawce i poręczyciela weksla w obecności pracownika Linux Polska Sp. z o. o.. lub notariusza. W przypadku miejscowości odległych od siedziby Linux Polska Sp. z o. o. do 200 km pracownik działu kredytów kupieckich może odebrać weksel osobiście. W innych przypadkach należy udać się do notariusza.

 • Cesja i gwarancja bankowa

  W przypadku potencjalnej sprzedaży pod zakupy kontraktowe, których wartość przewyższa wolny limit kredytu kupieckiego klienta, możliwe jest przeprowadzenie takiej transakcji pod warunkiem dodatkowego jej zabezpieczenia. Standardowymi sposobami dodatkowego zabezpieczenia może być gwarancja bankowa lub cesja ( pobierz ).

 • Wyjątki od zasady, ustalenia indywidualne

  Jedynym wyjątkiem od zasad opisanych wyżej jest osobista zgoda prezesa zarządu spółki. Kontakt bezpośredni do osoby mogącej szybko podjąć decyzję w sprawie finansowania dostawy (Dariusz Świąder 501 224 062).

top