Usługi DevOps w Linux Polska | ponad 500 certyfikacji inżynierów

Usługi DevOps i CI/CD w Linux Polska

 • Koncentrujemy się na: – wsparciu we wprowadzeniu zmiany kultury organizacyjnej w kierunku poprawy komunikacji pomiędzy zespołami IT;
 • poprawie metod działania i procesów dostarczania aplikacji opartych o metodykę DevOps;
 • sprawnej implementacji praktyk i narzędzi DevOps oraz ich integracji ze środowiskiem IT i procesami biznesowymi.
 • Efektem naszych działań jest dostosowanie kultury organizacyjnej oraz poprawa efektywności procesów dostarczania nowych produktów i usług IT w oparciu o metodykę DevOps.
 • Każdą pracę z klientem rozpoczynamy od szczegółowej analizy wymagań, w celu dostosowania naszego podejścia do indywidualnych wymagań i potrzeb.
 • Świadczymy usługi doradcze, audytorskie, projektowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe. Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia.
 • Wykorzystujemy sprawdzone narzędzia i technologie open source.
 • Dzięki szerokim kompetencjom open source jesteśmy obiektywni i niezależni od pojedynczych technologii – zawsze doradzamy optymalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

DevOps i CI/CD – kompetencje Linux Polska

Nasza certyfikowana kadra inżynierska realizowała projekty w największych organizacjach w Polsce i za granicą, zdobywając doświadczenie m.in. z zakresu:

 • wprowadzania zmiany w kulturze organizacyjnej w obszarze praktyk branżowych (IT);
 • poprawy procesów;
 • filozofii pracy DevOps (wiedza o wszystkich elementach cyklu życiowego oprogramowania oraz procesie ciągłej integracji i wdrażania);
 • narzędzi i technologii DevOps więcej;
 • architektury rozwiązań;
 • platform chmurowych (m.in. GCP, Azure, Amazon, OpenStack więcej);
 • konteneryzacji (m.in. Docker, Kubernetes, OpenShift więcej);
 • automatyzacji (Ansible, Puppet, Jenkins więcej);
 • monitoringu (m.in. Splunk, Elastic Stack więcej);
 • praktyk zwinnych.

Co jest dla nas istotne – nasze podejście do DevOps i CI/CD

Właściwego osadzenia procesu dostarczania aplikacji w architekturze korporacyjnej:

 • analiza zastanej architektury i procesów wytwórczych w organizacji IT;
 • rekomendacje wybranych rozwiązań (narzędzia + proces) z obszaru ciągłej integracji i dostarczania;
 • analiza, w jakim stopniu istniejące procesy i wykorzystywane narzędzia mogą realizować nowe wymagania.

Analizy retrospektywnej oddziaływania procesu CI/CD na usługi informatyczne:

 • wykorzystanie narzędzi analitycznych do zaawansowanej korelacji danych (np. Splunk, Elastic itp.);
 • wsparcie w opracowaniu metod analizy danych w tym zakresie;
 • analiza wpływu z wykorzystaniem dodatkowych źródeł informacji z obszaru zarządzania usługami informatycznymi.

Wsparcia we wprowadzaniu zmiany kultury organizacyjnej polegającej na poprawie komunikacji między działami i zespołami zaangażowanymi w rozwój usług IT:

 • konsulting i szkolenia w zakresie komunikacji zgodnej z kulturą DevOps.

Automatyzacji czynności administracyjnych związanych z wdrażaniem zmian w oprogramowaniu i jego konfiguracji:

 • wdrożenie narzędzi automatyzacji zadań realizowanych w ramach procesu dostarczania oprogramowania;
 • wdrożenie platformy uruchomieniowej odpowiedniej do realizacji procesu ciągłej integracji;
 • wdrożenie narzędzi nadzoru (ang. observability) procesu.

Ciągłego doskonalenia jakości wszystkich etapów procesu dostarczania oprogramowania:

 • definiowanie zestawu wskaźników efektywności dla procesów dostarczania oprogramowania;
 • wykorzystanie narzędzi obserwacji do pomiarów wskaźników efektywności w obszarze dostarczania;
 • wsparcie w opracowaniu procedur reagowania na typowe problemy występujące w procesie dostarczania.

Usługi DevOps i CI/CD w Linux Polska – w czym możemy Ci pomóc

Transformacja procesu dostarczania aplikacji

Modernizacja procesów i praktyk wytwórczych oprogramowania

Modernizacja istniejących aplikacji w oparciu o konteneryzację i mikrousługi

Projektowanie rozwiązań informatycznych

Analiza podatności rozwiązań informatycznych na awarie

Automatyzacja procesów dostarczania (CI/CD)

Monitoring procesu dostarczania oprogramowania (CI/CD)

Modernizacja procesu oceny jakości kodu oprogramowania

Modernizacja procesów wytwarzania DevSecOps

Poprawa skuteczności poszczególnych procesów dostarczania aplikacji

Wsparcie w wyborze optymalnych narzędzi CI/CD i dopasowanie ich do procesów wytwórczych

Wdrażanie narzędzi pomocniczych pozwalających na automatyzację procesu testowania

Projektowanie architektury w oparciu o branżowe praktyki wytwarzania i wdrażania oprogramowania

Opracowanie standardów metod składowania i kontroli wersji kodu oprogramowania

Edukacja – szkolenia

Cloud DevOps Engineer

Agile

Zarządzanie testami w nurcie DevOps

Projektowanie oraz dokumentowanie w nurcie DevOps

Organizacja pracy zespołów projektowych DevOps i CI/CD

DevOps i CI/CD – przykładowe technologie i narzędzia wspierane przez Linux Polska

Zarządca pakietów

 • Helm
 • Yaml config
 • Kustomize

Analizator artefaktów

 • Xray
 • Trivy
 • Snyk

Repozytorium kodu

 • Bitbucket

Budowniczy obrazów

 • Podman
 • Docker builder
 • Kaniko

Zintegrowane rozwiązania wsparcia DevOps

 • GitLab
 • AWS Cloud
 • Development Kit
 • Azure DevOps

Serwer wdrożeń

 • Operator SDK
 • ArgoCD

Serwer zadań

 • Ansible
 • OpenStack Heat
 • Jenkins
 • Bamboo

Analizator kodu

 • Sonarqube
 • Codacy

Zarządzanie infrastrukturą

 • Terraform
 • Ansible

Automatyzacja

 • Ansible
 • Puppet
 • Zabbix
 • Euro Tower
 • Chef

Środowisko uruchomieniowe

 • Kubernetes
 • Containerd
 • CRI
 • Docker runtime
 • CRI-O

Oprogramowanie do testów

 • Selenium
 • Karate Framework

Repozytorium treści

 • Confluence

Zarządzanie sekretami i kluczami

 • Vault
 • SOPS

Platforma komunikacyjna i integracje

 • ChatOps

Narzędzia obserwowalności (observability)

 • Logstash
 • Elasticsearch
 • Beats
 • Fluentd
 • Telegraf
 • Influxdb
 • Kibana
 • Grafana
 • Prometheus
 • Thanos
 • Splunk

Repozytorium artefaktów

 • Harbor
 • Artifactory

Lista problemów

 • Jira

Orkiestracja, uruchamianie i zarządzanie cyklem życia aplikacji w kontenerach

 • Rancher + RKE
 • OpenShift
 • OKD
 • D2iQ Konvoy
 • Kommander
 • Charmed
 • Kubernetes

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

DevOps i CI/CD jest dla Ciebie jeśli planujesz:

 • zbudować wsparcie dla programów modernizacyjnych ze strony architektury korporacyjnej i zarządu;
 • kontrolować lub ograniczać koszty, a jednocześnie podnosić jakość dostarczanych aplikacji;
 • podnieść jakość wytwarzanych i wdrażanych aplikacji (mniej błędów, niższe koszty utrzymania);
 • zwiększyć częstość dostarczania nowych wersji aplikacji;
 • optymalnie wykorzystać zasoby dostawcy chmury dla swoich aplikacji biznesowych;
 • wprowadzić standaryzację pracy wewnętrznych zespołów deweloperskich;
 • stworzyć standardy dostarczania aplikacji w chmurze hybrydowej dla dostawców zewnętrznych;
 • zaimplementować nowoczesne praktyki DevOps/Agile w procesach IT.

DevOps i CI/CD – korzyści z wdrożenia:

 • szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług;
 • częstsze dostarczanie nowych wersji oprogramowania i podniesienie jego jakości;
 • łatwiejsze wdrażanie zmian w środowisku testowym i produkcyjnym;
 • usprawnienie współpracy pomiędzy działami rozwoju i utrzymania oprogramowania;
 • lepsza kontrola kosztów.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Szkolenia DevOps

Weź udział w naszych szkoleniach DevOps i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

zobacz więcej
Szkolenia

Dowiedz się więcej o DevOps i CI/CD

  Skontaktuj się z nami