Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326158, NIP 7010181018, REGON 141791601 mającą kapitał zakładowy 1 000 500,00 zł wpłacony w całości, jako usługodawcą w zakresie dostarczania Newslettera Linux Polska.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny stanowiący element Strony należącej do Usługodawcy, za pomocą którego Zamawiający może zamówić Usługę.
 2. Newsletter Linux Polska, Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, z częstotliwością określaną przez Usługodawcę, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy, w tym informacje handlowe, których tematyka może być zmienna;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usługi.
 4. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na zamówieniu przez Zamawiającego za pośrednictwem aktywowania pola „zapisz się” po wpisaniu adresu poczty elektronicznej Zamawiającego w polu „adres email” na Stronie, w jej prawnym dolnym rogu w sekcji Newsletter.
 5. Strona – strona internetowa Usługodawcy www.linuxpolska.pl
 6. Usługa – obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przesyłania Newslettera na udostępniony mu przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca – Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326158, NIP 7010181018, REGON 141791601 mającą kapitał zakładowy 1 000 500,00 zł wpłacony w całości.
 8. Zamawiający – oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zamówienie na Newsletter, a następnie korzystająca z Newslettera na podstawie Regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Zamawiającego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Zamawiający przed Rejestracją jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zamawiający i Usługodawca są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 5. Nie jest dozwolone korzystanie z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 6. Usługodawca może wstrzymać dostęp Zamawiającego do Usługi, jeśli korzysta on z niej dla celów niezgodnych z jej przeznaczeniem, działa na szkodę osób trzecich, narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 7. Nie jest dozwolonym podawanie w procesie Rejestracji fałszywych danych. Usługodawca nie odpowiada za następstwa podania przez Zamawiającego nieprawdziwych danych.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie świadczy Zamawiającemu usługę (usługę świadczoną drogą elektroniczną) polegająca na przesyłaniu na udostępniony mu przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej zbiór informacji, z częstotliwością określaną przez Usługodawcę, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy, w tym informacje handlowe, których tematyka może być zmienna.

IV. REJESTRACJA I REZYGNACJA

 1. Celem rozpoczęcia procedury rejestracji należy aktywować pole „zapisz się” po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w dolnym lewym rogu Strony, w sekcji Newsletter.
 2. Rejestracja jest równoznaczna z:
  • złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego i upoważnieniem Usługodawcy przez Zamawiającego do przetwarzania adresu poczty elektronicznej Zamawiającego w celu skorzystania przez Zamawiającego z Usługi, w tym przesyłania informacji handlowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej;
  • wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zawarcie umowy na świadczenie Usługi objętej Regulaminem
 3. W każdym czasie Zamawiający może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez uaktywnienie linku dezaktywującego Usługę, który jest przesłany w treści wiadomości elektronicznej, skierowanej do Zamawiającego. Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy newsletter@linuxpolska.pl.

V. POZOSTAŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Zamawiający powinien dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarką Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 23.0, Chrome 28.0 lub odpowiednio wyższymi aktualizacjami takiego oprogramowania lub oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie z Usługi może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies, w przypadku korzystania z możliwości przeglądania Newslettera w przeglądarce internetowej.
 3. W przypadku korzystania z możliwości przeglądania Newslettera w przeglądarce internetowej, Usługodawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Zamawiającego z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód. W celu ograniczenia zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Zamawiający zaopatrzył swoje urządzenie mobilne lub komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające urządzenie mobilne lub komputer Uczestnika, a także stale je aktualizował wraz z systemem operacyjnym.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie korzystania z Usługi, a wynikające z działania osób trzecich.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.
 6. Przesyłane w Newsletterze treści nie będą stanowiły oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie i w Newsletterze, w szczególności nazwy, znaki towarowe, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Uczestnicy są uprawnieni do przeglądania informacji zamieszczonych na Stronie lub w Newsletterze, zapisywania ich w postaci plików tymczasowych lub ich wydrukowania. Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterze w żadnym innym celu jak tylko w celu zapoznania się z ich treścią.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji do Usługodawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań z umowy na Usługę.
 2. Reklamacja powinna być wniesiona na adres poczty elektronicznej newsletter@linuxpolska.pl zawierać opis wad i nieprawidłowości w działaniu Usługi.
 3. Usługodawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Zamawiającemu informację, czy uznaje reklamację.

VII. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z ZAMAWIAJĄCYMI BĘDACYMI KONSUMENTAMI
(dodatkowe informacje dla Klientów będących Konsumentami)

 1. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Usługodawcę jest dla Zamawiającego niezadowalający. W takim przypadku, w szczególności:
 2. Zamawiający może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.
 3. Klient może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
 4. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży towarów lub świadczeniem usług (w tym zawartą przez Internet) Klient może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą (art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.
 5. Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Usługodawca wyraża w niniejszym Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Zamawiających będących Konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu).
 6. Na stronie internetowej m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
 7. Usługodawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326158, NIP 7010181018, REGON 141791601 mającą kapitał zakładowy 1 000 500,00 zł wpłacony w całości informuje, że: 1) jest administratorem danych osobowych Zamawiającego, 2) w okresie obowiązywania umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu, a po jej zakończeniu – w okresie 14 dni lub dłuższym okresie w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym postępowań reklamacyjnych, Usługodawca przetwarza dane osobowe Zamawiającego w celu wykonania i realizacji umowy na wykonanie Usługi, na podstawie zgody Zamawiającego 3) dane osobowe Zamawiającego mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Usługodawcy, którzy uczestniczą w wykonaniu Usługi na rzecz Zamawiającego takich administratorzy programów do obsługi marketingowej, administratorów serwerów na których są przechowywane dane, 4) dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Ponadto, Usługodawca jako administrator danych wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje co następuje: 1) dane będą przetwarzane od chwili wyrażenia zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych w celu wykonania Usługi do chwili wycofania takiej zgody, co może nastąpić w każdym czasie, 2) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy jako Administratora dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 3) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 4) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 5) podanie danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu Rejestracyjnym jest wymogiem wykonania Usługi i w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługa nie będzie mogła być zrealizowana; cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Zamawiającego jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi 6) Usługodawca jako administrator nie będzie prowadził w zakresie udostępnionych danych działalności, która obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, chyba że Zamawiający dokonując zamówienia na Newsletter wyrazi odrębną zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie na potrzeby marketingu usług Usługodawcy w celu otrzymywania od Usługodawcy bardziej dopasowanej dla jego potrzeb oferty lub informacji.
 2. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności Usługodawca deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i będzie wypełniać zobowiązania wynikające z obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa na poziomie „wysoki”, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Zamawiającego, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi z uwagi braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostarczany nieodpłatnie Zamawiającemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Uczestnika za pośrednictwem Strony, z tym że Zamawiający pokrywa własne koszty usług telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług jeśli przestanie to być możliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy jak również do okresowego wyłączania Usługi w celu jej rozbudowy lub konserwacji o czym poinformuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, jak również do incydentalnych przerw z przyczyn technicznych w dostępie do Usługi.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn.zm.), właściwe przepisy normujące ochronę danych osobowych, w tym począwszy od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony a Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 7. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Zamawiający nie może przenieść na osobę trzecią praw z niniejszej umowy i Usługi.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zamieszczenia na Stronie.