EX300 – RHCE exam

Egzamin EX300 na certyfikat RHCE -Red Hat Certified Engineer jest egzaminem praktycznym sprawdzającym umiejętności kandydatów w zakresie zaawansowanej administracji systemem Red Hat Enterprise Linux (w tym instalacji, konfiguracji, włączania kluczowych funkcji sieciowych i wykrywania błędów w systemie). Niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu EX300 jest posiadanie przez kandydatów ważnego certyfikatu RHCSA ( Red Hat Certified System Administrator). W szczególnych przypadkach ( np. na kursie RH300) istnieje możliwość przystępowania do egzaminów EX200 (RHCSA) i EX300(RHCE) w dwóch odrębnych sesjach realizowanych w ciągu jednego dnia.

Egzamin EX300 jest przeprowadzany najczęściej w trakcie kursów RH255 lub RH300 ( ostatniego dnia każdego z nich), ale osoby które ukończą wcześniej kursy RH124, RH134, RH254,RH199 lub które posiadają umiejętności odpowiadające poziomowi tych szkoleń, a także posiadają ważny certyfikat RHCSA, mogą przystąpić do samego egzaminu EX300 również w innych terminach, nie związanych z tymi kursami.

Certyfikaty:

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu EX300 zdający uzyskują certyfikat RHCE – Red Hat Certified Engineer wystawiony imiennie przez firmę Red Hat z ważnością na 3 lata. Wyniki egzaminu i certyfikaty firma Red Hat przesyła bezpośrednio na konta e-mail zdających w ciągu 3 dni po zakończonym egzaminie.

Red Hat Training Skills Assessment
top